ODSZKODOWANIA i ZADOŚĆUCZYNIENIE

Nasza Kancelaria pomaga swoim Klientom ustalić wszelkie zawiłości prawne niezbędne do dochodzenia odszkodowania. Zgłaszając się do nas zyskujesz podwójnie - Twoją sprawę prowadzi profesjonalny prawnik z uprawnieniami państwowymi do występowania przed sądem, a jednocześnie nie trafiasz do nastawionej na zysk Firmy Odszkodowawczej, w której sprawa może być prowadzona przez osoby bez tych uprawnień, a ponadto, jeżeli sprawę wygrasz, poniesiesz ogromne koszty jej prowadzenia, gdyż Firma Odszkodowawcza zabierze około 30% a w niektórych przypadkach nawet 50% należnego Ci odszkodowania i zadośćuczynienia. Zatem - profesjonalna Kancelaria będzie znacznie tańsza. Prowadzimy negocjacje przedsądowe oraz postępowania sądowe w sprawach z zakresu wypadków komunikacyjnych, z tytułu błędów lekarskich ( i innych medycznych), za wypadki na oblodzonym chodniku, w sklepie, przy pracy, z tytułu szkód górniczych, wypadków w rolnictwie, a także za szkody wynikłe z pożaru, zalania, zawalenia się budowli, szkody wyrządzonej nienależytym wykonaniem umowy, w szczególności za roboty budowlane, a także z tytułu wydania sprzecznej z prawem decyzji administracyjnej, przewlekłego załatwiania sprawy, niesłusznego aresztowania,czy pozbawienia wolności - w dwóch ostatnich z wymienionych zakresów współpracujemy z adwokatem. W celu uzgodnienia szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. +48 506 237 238

P.M.SAŁUGA KANCELARIA RADCOWSKA

tel. +48 506 237 238 e-mail: psaluga@radcaprawnyslask.pl

Adres kontaktowy: Kancelaria w Bytomiu: ul. Bałtycka 4/44 41-907 Bytom; NIP 6262682452; REGON 278311894

rachunek bankowy:

PKO BP S.A. (BIC - SWIFT BPKOPLPW )

PL 36 1440 1390 0000 0000 1653 2185

Windykacja

Nasza Kancelaria prowadzi windykację wierzytelności dla potrzeb firm, jak i osób fizycznych na preferencyjnych warunkach. Wykonujemy także usługi dla firm windykacyjnych. Masz dłużnika - zgłoś się do naszej Kancelarii. Więcej informacji pod numerem tel. +48 506 237 238.

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna jest narzędziem służącym zdyscyplinowaniu kontrahentów do terminowej spłaty należności. Stanowi ona sygnał, że wyspecjalizowana firma dba o to, by faktury, czy pozostałe dokumenty księgowe zostały terminowo opłacone. Stosując naszą pieczęć prewencyjną nasi Klienci są zaspokajani w pierwszej kolejności.

PROMOCJA: W ramach stałej umowy o współpracę nasi Klienci otrzymują gratis pieczęć prewencyjną. Dzwoń już teraz, tel. +48 506 237 238.

ZAKŁADANIE SPÓŁEK

Nasza kancelaria pomoże Ci w wyborze optymalnej formy prawnej Twojej działalności, w tym w zarejestrowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, rejestracji spółki komandytowej, w tym spółki z o.o. spółki komandytowej. Uzyskasz także pomoc w bieżącym prowadzeniu spraw spółki poprzez wsparcie w udzielaniu informacji o aktualnym stanie prawnym, obowiązkach informacyjnych, rejestracyjnych i sprawozdawczych, a także w prowadzeniu dokumentacji związanej z bieżącą obsługą prawną i reprezentacją spółki przed sądami i organami.Zlecisz nam opracowanie projektów umów, regulaminów, opinii prawnych, pism, w tym pism procesowych, czy też zaopiniowanie tego rodzaju dokumentów.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną firm – zarówno spółek prawa handlowego (akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych), jak i spółek cywilnych oraz jednoosobowej działalności gospodarczej. Nasz zespół to wykwalifikowani radcowie prawni posiadając wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym notowanych na GPW. Specjalizujemy się w prawie i postępowaniu cywilnym (w tym m.in windykacja, dochodzenie odszkodowania), handlowym (Kodeks Spółek Handlowych), prawie gospodarczym, prawie zamówień publicznych, prawie pracy, prawie finansowym, prawie upadłościowym i naprawczym, prawie wekslowym (i czekowym), zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, księgach wieczystych i hipotece, prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie ochrony konkurencji i konsumentów, prawie karnym (skarbowym i gospodarczym) współpracujemy również z doradcami podatkowymi. W ramach stałej, jak i doraźnej obsługi prawnej zapewniamy także pomoc prawną z zakresu prawa budowlanego, bankowego, celnego, administracyjnego (materialnego i procesowego), ubezpieczeń społecznych, działalności gospodarczej, obrotu i zarządzania nieruchomościami, spółdzielczego, samorządu terytorialnego, przewozowego, energetycznego oraz telekomunikacyjnego. Zapewniamy również zastępstwo sądowe (procesowe) dla naszych Klientów rozliczane w oparciu o stawki minimalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804). Realizujemy usługi w sposób dogodny dla naszych Klientów. Udzielamy porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta (tj. w naszej siedzibie lub bezpośrednio u Klienta, telefonicznie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty email, czy też listownie). Dla potrzeb Klientów, doraźnie bądź w ramach abonamentu opracowujemy (i opiniujemy) umowy cywilne i gospodarcze oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy, w tym m.in.:

▪ umowa leasingu, ▪ umowa o zakazie konkurencji, ▪ umowa o dzieło, ▪ umowa o pracę, ▪ umowa o roboty budowlane, ▪ umowa z podwykonawcą, ▪ umowa o współpracy, ▪ umowa o świadczenie usług, ▪ umowa poręczenia, ▪ umowa pożyczki, ▪ umowa przechowania, ▪ umowa spółki, ▪ umowa dostawy, ▪ umowa przewozu, ▪ umowa składu, ▪ umowa spedycji, ▪ umowa sprzedaży, ▪ umowa użyczenia, ▪ umowa zastawu, ▪ umowa zlecenia, ▪ umowa najmu, ▪ umowa darowizny, ▪ umowa dzierżawy, ▪ umowa komisu.

Sporządzamy opinie prawne oraz wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa. Występujemy w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym oraz przed organami orzekającymi i urzędami oraz innymi podmiotami. Reprezentujemy interesy naszych Klientów w egzekwowaniu wierzytelności, w szczególności w toczących się postępowaniach egzekucyjnych, układowych i upadłościowych, zgłaszamy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Występujemy z wnioskiem o ogłoszenie upadłości oraz reprezentujemy klientów w tym postępowaniu.

Uczestniczymy w prowadzonych przez Klienta rokowaniach, mediacjach, których celem jest nawiązanie lub rozwiązanie stosunku prawnego.

Przeprowadzamy rejestrację spółek prawa handlowego, ich przekształcanie i likwidację. Przygotowujemy wewnętrzne akty spółek prawa handlowego z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, prawa upadłościowego i naprawczego, prowadzimy obsługę organów spółki, takich jak: zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników i akcjonariuszy, w pełnym zakresie wykonywanych przez nich czynności, w tym również możliwość prowadzenia od strony formalnej zebrań wszystkich organów.

Proponujemy dogodne dla naszych Klientów sposoby dokonywania rozliczeń, zapewniamy pakiety abonamentowe w przystępnej cenie.

Działamy na terenie całego kraju. Doraźną pomoc prawną świadczymy w przystępnej cenie, prosimy o kontakt mailowy celem przedstawienia możliwych sposobów kalkulacji.

Współpracujemy z adwokatami oraz doradcami podatkowymi w zakresie spraw objętych kodeksem karnym skarbowym.

informacje

Radca Prawny to zawód zaufania publicznego, którego celem jest kompleksowe świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej. P.M.SAŁUGA KANCELARIA RADCOWSKA prowadzi sprawy klientów na rzecz których realizuje obsługę prawną z zakresu prawa i postępowania cywilnego, handlowego (Kodeks Spółek Handlowych), prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa finansowego, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa wekslowego (i czekowego), zastawu rejestrowego i rejestru zastawów, ksiąg wieczystych i hipoteki, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych - Pomagamy od pomysłu na założenie spółki (z o.o., komandytowej w tym sp.z o.o. sp. komandytowa, jawnej, spółki partnerskiej, spółek cywilnych) po ich bieżącą obsługę i reprezentację przed organami administracji publicznej (rządowej oraz samorządowej) jak i sądami. Zapewniamy także pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego (materialnego i procesowego), bankowego, budowlanego, celnego, ubezpieczeń społecznych, działalności gospodarczej, obrotu i zarządzania nieruchomościami, samorządu terytorialnego, przewozowego, spółdzielczego, energetycznego oraz telekomunikacyjnego.

Kontakt

Kontakt telefoniczny

Zapraszamy do wizyty w Kancelarii oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. +48 506 237 238.

Kontakt mailowy

W przypadku pytań zapraszamy także do kontaktu mailowego pod adresem: psaluga@radcaprawnyslask.pl

RODO

Informacje dotyczące artykułu 13 RODO - - informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą Administratorem danych osobowych zbieranych przez P.M.SAŁUGA KANCELARIA RADCOWSKA Paweł Saługa, zwanego dalej Administratorem jest: Paweł Saługa zamieszkały w Bytomiu, adres do korespondencji: ul. Bałtycka 4/44, 41 907 Bytom,NIP 6262682452,telefon: tel. +48 506 237 238,email: psaluga@radcaprawnyslask.pl Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, w tym nie posiadające osobowości prawnej, którym ujawnia się dane osobowe w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów cywilnoprawnych w tym ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o radcach prawnych, ustawy o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, stanowiącym podstawę przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy jest świadczenie pomocy prawnej w tym pomocy prawnej z urzędu i wykonywanie umów cywilnoprawnych na rzecz klientów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane stanowi czas od chwili powstania uprawnienia do przetwarzania danych osobowych, do czasu niezbędnego do stwierdzenia przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących mieć związek ze stosunkiem prawnym związanym z przetwarzaniem danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez ww. Administratora danych za wyraźną zgodą osoby, której dotyczą w sytuacji wystąpienia przez tę osobę o udzielenie pomocy prawnej, przekazanie dotyczących jej dokumentów, udostępnienie danych kontaktowych w postaci telefonu kontaktowego, czy też adresu email czy też zamiaru uzyskania dostępu do materiałów umieszczonych na stronie internetowej Administratora, jeżeli Administrator wymaga podania danych osobowych, a także w sytuacji zamiaru podjęcia, czy też kontynuowania współpracy danej osoby z Administratorem w ramach świadczenia przez niego usług, czy też korzystania z usług świadczonych przez Administratora. Dane te przetwarzane są w celu umożliwienia uzyskiwania przez osobę zainteresowaną informacji o udostępnionych usługach, w tym świadczonych zdalnie za pośrednictwem sieci internet, czy też umożliwienia tej osobie świadczenia usług w ramach współpracy z Administratorem, jak i korzystania z takich usług. Okres, przez który dane osobowe udostępnione przez wnioskodawcę będą przechowywane stanowi czas od chwili udostępnienia danych osobowych do przetwarzania do czasu niezbędnego do realizacji złożonego wniosku o zmianę / usunięcie dostępu do tych danych, zaprzestania świadczenia usługi, wygaśnięcia dostępu ograniczonego czasowo, czy też ustania znanej Administratorowi przyczyny, dla których przetwarzanie danych jest uzasadnione. Dane osobowe dla których jedyną podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej mogą zostać niezwłocznie usunięte, o ile nie istnieje bądź powstanie inna podstawa do ich przetwarzania, w szczególności wyżej wskazana lub w oparciu o odpowiednie regulacje prawa cywilnego czy też prawa karnego. W stosunku do danych osobowych osoba uprawniona ma prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przysługujące osobie, której dane dotyczą pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie ww. danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkuje możliwość wykonania usługi przez Administratora. Osoba której dane dotyczą (w tym osoba, której dane osobowe są przetwarzane, a także osoba, której dane zostały Administratorowi przekazane w związku z realizacją ww. celów) ma prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej / jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne. Źródłem pochodzenia danych osobowych o osobie są informacje przekazane przez tę osobę, a także informacje uzyskane w związku z realizacją celów wyżej określonych.

Polak za granicą

Wychodząc naprzeciw osobom, które wyemigrowały z Polski, zapewniamy profesjonalną pomoc w załatwieniu spraw w Polsce, aby, o ile to możliwe, załatwić niezbędne formalności bez osobistego stawiennictwa w Polsce. Jeśli musisz poprowadzić sprawę przed polskim sądem, np. w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, o alimenty, sprawę rozwodową, o zapłatę, o odszkodowanie, sprawie administracyjnej, sprawie egzekucyjnej, potrzebujesz pomocy w związku z wezwaniem np. organu państwowego lub samorządowego, masz do załatwienia sprawę z zakresu administracji publicznej, podatkową, potrzebujesz reprezentacji przed Urzędem Skarbowym, ZUS, potrzebujesz nawiązać współpracę z pełnomocnikiem, który będzie reprezentował Cię przed spółką, napisz do nas na adres mail: psaluga@radcaprawnyslask.pl Otrzymasz wycenę pomocy wraz z pełnomocnictwem do podpisania ,a po opłaceniu honorarium oraz kosztów ewentualnych opłat sądowych,czy administracyjnych (jeśli prowadzenie spawy wiąże się z takimi kosztami) i przesłaniu pełnomocnictwa, przystąpimy do wykonania zlecenia. Skontaktuj się również w innych sprawach, jak np. zlecenia wynajęcia Twojego mieszkania, z którego obecnie nie korzystasz, a ponosisz koszty jego utrzymania – nawiążemy kontakt z biurem pośrednictwa nieruchomości, które poszuka dla ciebie klientów – czy to na najem, czy sprzedaż mieszkania. Jeśli masz problem z zakresu prawa karnego – skontaktujemy Cię z adwokatem specjalizującym się w sprawach karnych.

z za granicy

English

To meet needs of persons who have to take cases in Poland, we provide professional assistance with issues in Poland to handle all necessary formalities without personal intercession in Poland, as far as it is possible. If you have a case pending before the Polish court, e.g. concerning confirmation of inheritance acquisition, alimony, divorce, payment, compensation, administrative, economic issue, execution, you need assistance concerning summons e.g. from a public or local authority, you need to resolve the issue in the scope of public or tax authorities, you need to be represented before the Tax Office, ZUS, you need to establish cooperation with a plenipotentiary who will represent you before a company, send us an e-mail: psaluga@radcaprawnyslask.pl

You will receive valuation of the assistance along with a power of attorney to sign and upon paying remuneration and possible court or administrative fees (if handled issues are related to such costs) and sending the power of attorney back, we will set about executing the order. Contact us also in other cases, e.g. foundations of a company, registration of a branch in the National Court Register (KRS), finding a business partner, a supplier, a organizer of a sale, distribution, brokers, agents, call center and other B2B or B2C forms of cooperation in Poland. We are a professional office of legal advisor with state entitlements (the profession of public trust) and liability insurance, we provide action complying with the Polish law. Please feel free to contact us via an e-mail. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Deutsch

Wir entsprechen den Erwartungen der Personen, die ihre Angelegenheiten in Polen erledigen müssen, und sichern eine professionelle Hilfe dabei, um, soweit möglich, die erforderlichen Formalitäten ohne persönliches Erscheinen in Polen zu erledigen. Wenn Sie mit einer Sache vor polnisches Gericht gehen müssen, z.B. Erbscheinsache, o Unterhaltssache, Scheidungsprozess, Zahlungssache, Schadensersatzklage, Verwaltungs-, Wirtschaftssache, Zwangsvollstreckung, wenn Sie Hilfe wegen der Aufforderung von einer z.B. staatlichen oder Selbstverwaltungsbehörde brauchen, wenn Sie eine Angelegenheit aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung oder eine Steuersache zu erledigen haben, wenn Sie Vert retung vor Finanzamt oder Sozialversicherungsanstalt benötigen oder die Zusammenarbeit mit einem Bevollmächtigten aufnehmen möchten, der Sie vor Gesellschaft zu vertreten hat, schreiben Sie uns eine Nachricht an die folgende E-Mail-Adresse: psaluga@radcaprawnyslask.pl

Sie erhalten eine Bewertung der Hilfe samt der Bevollmächtigung zur Unterzeichnung und nach der Zahlung des Honorars sowie der Kosten von eventuellen Gerichts- oder Verwaltungsgebühren (wenn erforderlich) und nach Erhalt der Bevollmächtigung, werden wir den Auftrag ausführen. Kontaktieren Sie uns auch in anderen Angelegenheiten, z.B. Gründung einer Gesellschaft, eine Niederlassung des Landesgerichtsregister (KRS) registrieren, Suche nach einem Geschäftspartner in Polen, nach einem Lieferanten, Verkaufs- und Vertriebsveranstalter, nach Vermittlern, Vertretern, Call Center, nach einer anderen Form der B2B- oder B2C-Zusammenarbeit. Wir sind eine professionelle Rechtsberaterkanzlei mit staatlichen Befugnissen (Beruf des öffentlichen Vertrauens) und mit der Haftpflichtversicherung, daher garantieren wir es, nach polnischem Recht zu handeln. Senden Sie uns eine E-Mail-Nachricht. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Pусский

Мы выходим навстречу людям, у которых возникает необходимость участия в юридической деятельности на территории Республики Польша. Если на территории РП рассматриваются дела, в которые Вы вовлечены, мы предоставляем необходимую юридическую помощь. Мы хотим, чтобы – если это возможно – различные дела рассматривались без необходимости Вашей явки по месту рассмотрения того или иного дела в Польше. Польские суды рассматривают дела, по которым Вы можете проходить как истец, ответчик, свидетель и пр. Это дела, касающиеся таких вопросов, как: подтверждение получения и принятия наследства, установление алиментов, расторжение брака, выплата установленной денежной суммы (в том числе штрафа), выплата компенсации. Это могут быть также административные дела, дела, связанные с экономическими вопросами и бизнесом, с изъятием имущества и ликвидацией обанкротившейся фирмы. Часто возникают вопросы, рассматриваемые органами государственной власти или самоуправления. Если Вы решаете вопрос из области государственного администрирования, налогообложения, если Вы хотите, чтобы на территории РП кто-то был Вашим полномочным представителем в налоговой инспекции или Пенсионном фонде, если Вы хотите найти адвоката, представляющего Ваши интересы, напишите нам по электронному адресу: psaluga@radcaprawnyslask.pl

Вам будет прислана смета по финансовой стоимости нашей помощи, а также полномочие для подписания. После того, как Вы оплатите наш гонорар, а также внесёте необходимые судебные и административные оплаты (если дело требует их внесения) и пришлёте нам полномочия, мы приступим к выполнению заказа. Свяжитесь с нами также в том случае, если Вы хотите создать в Польше товарищество, зарегистрировать филиал фирмы, найти в Польше бизнес-партнёра или поставщика. Мы поможем найти организатора продажи, дистрибуции, посредников, агентов, колл-центр, другую форму сотрудничества на уровне B2B или B2C. Мы – профессионально работающее бюро юрисконсульта с государственными полномочиями (юрисконсульт относится к группе профессий общественного доверия) и страхованием гражданской ответственности. Мы гарантируем деятельность в соответствии с польским законодательством. Пожалуйста, свяжитесь с нами по электроннойпочте. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Español

Para satisfacer las necesidades de las personas que tienen que hacer trámites en Polonia, proporcionamos ayuda profesional en hacer trámites en Polonia para que, si es posible, hacer trámites necesarios sin presencia personal en Polonia. Si tienes que hacer trámites ante un tribunal polaco, por ejemplo, en el caso de una reclamación por herencia, pensión alimenticia, divorcio, pago, compensación, en un caso de carácter administrativo, económico, de ejecución, necesitas asistencia en relación con una citación, por ejemplo, de una autoridad estatal o local, tienes que hacer trámites en la administración pública, tributaria, necesitas representación ante la Oficina de Impuestos u Oficina de seguro social ZUS, necesitas establecer una asociación con un representante que le representará ante la empresa, escríbanos a la dirección de correo electrónico: psaluga@radcaprawnyslask.pl

Recibirás una valoración de la asistencia, junto con un poder de representación para firmar y después de pagar la cuota o las posibles tasas judiciales o administrativas (si el caso involucra tales costos) y del envío del poder de representación, se procederá a la ejecución de la orden. También póngase en contacto con nosotros en otros asuntos, por ejemplo, formación de la compañía, se registra una rama del Juzgado Nacional de Registros (KRS), para encontrar un socio de negocios en Polonia, proveedor, organizador de ventas, de distribución, intermediario, agente, Call center u otra forma de cooperación B2B o B2C. Somos un bufete de abogados de asesor jurídico profesional con una licencia estatal (profesión depositaria de la confianza pública) y con seguro de responsabilidad civil. Proporcionamos operación de acuerdo con la legislación polaca. No dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Français

En répondant aux attentes des personnes qui nécessitent de régler leurs affaires en Pologne, nous vous assurons l’aide professionnelle en chaque type des affaires en Pologne, pour que vous puissiez, si c’est possible, régler toutes les formalités sans vous présenter personnellement en Pologne. Si vous devez engager une procédure devant les juridictions polonaises, p.ex. concernant l’acquisition de l’héritage, l’alimentation, le divorce, le paiement, l’indemnisation ou n’importe quelle affaire administrative, commerciale ou relative à l’exécution, que vous avez besoin d’aide à l’égard de la convocation par l’organe d’administration publique ou territoriale, que vous devez régler l’affaire dans le cadre de l’administration publique ou fiscale, que vous avez besoin de la représentation auprès cu Centre d’Impôts, la Sécurité Sociale ou d’un plénipotentiaire vous représentant au sein d’une société, soyez gentils de nous contacter sous l’adresse é-mail: psaluga@radcaprawnyslask.pl

Nous vous proposerons une estimation de notre aide avec la déclaration de représentation à signer et nous procéderons à l’exécution de votre ordre après avoir reçu le paiement de la rémunération et des frais judiciaires ou administratifs éventuels (si votre affaire est chargée de tels frais) et la réception de la procuration. N’hésitez pas de nous contacter même quant à d’autres affaires, p.ex. constitution d'une société, inscrivez-vous une branche de la Cour Registre National (KRS), à la recherche des partenaires d’affaires polonais, des fournisseurs, des organisateurs de la vente et de la distribution, des intermédiaires, des agents, des centres d’appel ou d’autres formes de la coopération du type B2B ou B2C. Nous sommes un étude professionnel d’avocat-conseil ayant les pouvoirs reconnus par l’Etat (profession de confiance publique) et l’assurance de la responsabilité civile, en vous assurant les actions conformes au droit polonais. Nous vous invitons à nous contacter par é-mail. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Italiano

Rispondendo alle attese delle persone che necessitano di regolare i loro affari in Polonia, vi assicuriamo l'aiuto professionale in ogni tipo degli affari in Polonia, affinché possiate, se è possibile, regolare tutte le formalità senza presentarvi personalmente in Polonia. Se dovete introdurre una procedura davanti alle giurisdizioni polacche, p.ex. riguardando l'acquisizione dell'eredità, l'alimentazione, il divorzio, il pagamento, l'indennizzo o ogni affare amministrativo, commerciale o relativo all'esecuzione, se avete bisogno di aiuto al riguardo della convocazione per l'organo di amministrazione pubblica o territoriale, se dovete regolare l'affare in ambito dell'amministrazione pubblica o fiscale, se avete bisogno della rappresentazione davanti il Centro di tasse, la Sicurezza Sociale o di un mandante rappresentandovi davanti una società, siate carini di contattarci sotto l'indirizzo email: psaluga@radcaprawnyslask.pl

Vi proporremo una stima del nostro aiuto con la dichiarazione di rappresentazione a firmare e poi procederemo all'esecuzione del vostro ordine dopo avere ricevuto il pagamento della rimunerazione e delle spese giudiziali o amministrative eventuali, se il vostro affare è incaricato di tali spese, e il ricevimento della procura. Non esitate di contattarci anche riguardando altri affari, p.ex. costituzione di una società, registrare un ramo della Corte Registro Nazionale (KRS), alla ricerca dei partner di affari polacco, dei fornitori, degli organizzatori della vendita e della distribuzione, degli intermediari, degli agenti, dei centri di chiamata o di altre forme della cooperazione del tipo B2B o B2C. Siamo un studio professionista di avvocato-consiglio che ha i poteri riconosciuti dallo Stato (professione di fiducia pubblica) e l'assicurazione della responsabilità civile, assicurandovi le azioni conformi al diritto polacco. Vi invitiamo a contattarci per email. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Český

Abychom vyšli vstříc lidem, kteří mají potřebu řešit záležitosti v Polsku, poskytujeme odbornou pomoc při řešení věcí v Polsku aby, pokud je to možné, vyřešit nezbytné formality bez osobní přítomnost v Polsku.. Pokud potřebujete vést tuto záležitost před polským soudem, např. při návrh na prohlášení dědictví, o výživné, rozvodové řízení, pro výplatu administrativních, ekonomických náhrad, o výkonu rozhodnutí, potřebujete pomoc v souvislosti s výzvou, např. ze státního orgánu nebo místní vlády, budete muset vyřídit věci z oblasti veřejné správy, daní, potřebujete zastupování před finančním úřadem, institucí sociálního zabezpečení, potřebujete spolupracovat s právním zástupcem, který vás bude zastupovat před společnosti, kontaktujte nás prostřednictvím naší e-mailové adresy: psaluga@radcaprawnyslask.pl

Získáte pomoc při oceňování spolu s plnou mocí k podpisu a po zaplacení poplatků a výdajů veškerých soudních nebo administrativních poplatků (pokud jsou tyto výdaje součástí administrativního řízení) a zaslání plné moci, přistoupíme k vyřízení zakázky. Kontaktujte nás i v jiných případech, např. založení společnosti, rejstříku pobočku Národního soudního rejstříku (KRS), pokud hledáte obchodního partnera v Polsku, dodavatelé, organizátora prodeje, distribuce, zprostředkovatelé, agenty, call centra, další formy spolupráce B2B nebo B2C. Jsme profesionální advokátní kancelář se státní licencí (profese důvěry veřejnosti) a pojištěním odpovědnosti za škody, poskytujeme provoz v souladu s polským právem Kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Slovenský

Aby sme vyšli v ústrety ľuďom, ktorí majú potrebu riešiť záležitosti v Poľsku, poskytujeme odbornú pomoc pri riešení vecí v Poľsku aby, pokiaľ je to možné, vyriešiť potrebné formality bez osobnej prítomnosti v Poľsku. Ak potrebujete viesť túto záležitosť pred poľským súdom, napr. pri návrhu na vyhlásenie dedičstva, o výživné, rozvodové konanie, pre výplatu administratívnych, ekonomických náhrad, o výkone rozhodnutia, potrebujete pomoc v súvislosti s výzvou, napr. zo štátneho orgánu alebo miestnej vlády, budete musieť vybaviť veci z oblasti verejnej správy, daní, potrebujete zastupovanie pred finančným úradom, inštitúcií sociálneho zabezpečenia, potrebujete spolupracovať s právnym zástupcom, ktorý vás bude zastupovať pred spoločnosti, kontaktujte nás prostredníctvom našej e-mailovej adresy: psaluga@radcaprawnyslask.pl

Získate pomoc pri oceňovaní spolu s plnou mocou na podpis a po zaplatení poplatkov a výdavkov všetkých súdnych alebo administratívnych poplatkov (ak sú tieto výdavky súčasťou administratívneho riadenia) a zaslaní plnej moci, pristúpime k vybaveniu zákazky. Kontaktujte nás aj v iných prípadoch, napr. založenie spoločnosti, registri pobočku Národného súdneho registra (KRS), ak hľadáte obchodného partnera v Poľsku, dodávatelia, organizátora predaja, distribúcie, sprostredkovatelia, agentov, call centrá, ďalšie formy spolupráce B2B alebo B2C. Sme profesionálna advokátska kancelária so štátnu licenciu (profesie dôvery verejnosti) a poistením zodpovednosti za škody, poskytujeme prevádzku v súlade s poľským právom Kontaktujte nás prosím prostredníctvom emailu.psaluga@radcaprawnyslask.pl

Magyar

Olyan embereket képviselünk, akiknek különböző jogi ügyeket kell lebonyolítani Lengyelországban. Professzionális segítséget biztosítunk lengyelországi ügyek lebonyolításában, olyannyira, amennyire ez lehetséges, gondoskodva a szükséges formaságokról, anélkül, hogy Lengyelországban személyesen keljen tartózkodnia. Amennyiben a lengyel bíróság előtt kell pl. örökösödési, eltartási, válási, fizetési, kártérítési, adminisztrációs, gazdasági, és végrehajtási ügyeket lebonyolítanod, vagy segítségre van szükséged az állami szervek, vagy önkormányzatok beidézésével kapcsolatban, vagy a közügyekkel kapcsolatos adminisztrációval, adózással, vagy az Adóhivatallal, a Társadalombiztosítóval, vagy a céggel szemben van szükséged törvényes képviselőre, írj nekünk e-mailt. psaluga@radcaprawnyslask.pl A segítségnyújtás költségeivel, és az aláírásra jogosultsághoz szükséges meghatalmazással ajánlatot kapsz. A honorárium, és az esetleges bírósági, vagy adminisztrációs díjak (amennyiben a folyóban lévő ügyekkel kapcsolatban felmerülnek ilyen jellegű költségek) kifizetése, és a meghatalmazás elküldése után fellépünk, hogy végrehajtsuk a megrendelést.

Vedd fel velünk a kapcsolatot más ügyekből pl. társaság által, regisztráljon egy ága a Nemzeti Bírósági Nyilvántartásba (KRS), lengyelországi üzleti partner, szállító, eladásszervező, disztribútor, közvetítő, ügynök, ügyfélszolgálat tartozása, vagy más együttműködési formák B2B, vagy B2C esetén is. Professzionális állami engedéllyel, és civil felelősségi biztosítással rendelkező ügyvédi iroda vagyunk (közbizalommal kapcsolatos szakmai tapasztalattal), és biztosítjuk, hogy a lengyel törvényeknek megfelelően járunk el. Kérjük, email-be vegye fel velünk a kapcsolatot. psaluga@radcaprawnyslask.pl

中國

為了滿足誰有必要在波蘭進行的事務的人,提供專業的幫助,以,如果可能的話,不安排個人形象在波蘭的必要手續在波蘭的事項處理。 如果你需要一個波蘭法庭,如前追究此事。對於繼承,贍養費,離婚案的聲明,支付的賠償,行政,經濟,執法,需要援助與呼叫連接,例如,國家機關或地方政府,你必須參加公共行政管理,稅收的問題上,需要稅務部門之前表示,社會保險機構,需要他們將公司前代表你的律師合作,請電郵地址與我們聯繫:psaluga@radcaprawnyslask.pl

估值幫助您授權委託書簽署相處,並支付的任何法院費用或費用及開支後的管理(如果與運行成本等相關的焊接)和發送委託書,我們進行的順序執行。 還聯繫在其它情況下,例如。建立了公司,部門,發現在波蘭,供應商,銷售的組織者貿易夥伴,經銷,經紀,代理,呼叫中心,其他形式的合作,B2B還是B2C的。我們是一家專業的律師事務所法律顧問州執照(公眾信任的職業)和責任保險,按照波蘭法律,請郵件聯繫提供操作。psaluga@radcaprawnyslask.pl

български

За да се запознаете с хора, които имат нужда да провеждат работи в Полша, предоставя професионална помощ в решаването на въпросите в Полша, за да се, ако е възможно, да организира необходимите формалности, без лично явяване в Полша.

Ако имате нужда да повдигнат въпроса пред полския съд, напр. За обявяване на наследство, издръжка, бракоразводно дело, за изплащане на компенсация, административен, икономически, относно прилагането на разпоредбите, се нуждаят от помощ във връзка с поканата, например. Държавна власт или на местното самоуправление, ще трябва да се справят с този въпрос в рамките на държавната администрация, данъци, е необходимо представителство пред данъчната служба, Застраховане Института за социално, трябва да си сътрудничи с адвокат, който ще ви представлява пред фирмата, моля свържете се с нас на имейл адрес: psaluga@radcaprawnyslask.pl Вие ще получите помощ при ценообразуването пълномощно да подпише, и след заплащане на такси и разноски за всички съдебни такси или административен (ако използвате заварки, свързани с такива разходи) и изпращане на пълномощното, се пристъпва към изпълнение на поръчката.

Свържете се и в други случаи, например. създаването на компанията, отдел, намиране на бизнес партньори в Полша, доставчици, организаторът на продажбата, разпространението, брокери, агенти, кол-центрове, други форми на сътрудничество B2B или B2C. Ние сме професионален адвокатска кантора юрисконсулт лиценз състояние (професия на обществено доверие) и застраховка за отговорност, осигуряване на работа в съответствие с полското законодателство Моля, електронна поща за контакт. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Norsk

Å møte mennesker som har behov for å gjennomføre saker i Polen, gi profesjonell hjelp til å håndtere saker i Polen for å om mulig ordne de nødvendige formaliteter uten personlig fremmøte i Polen. Hvis du trenger å forfølge saken før en polsk domstol, f.eks. For en erklæring om arv, underholdsbidrag, skilsmisse tilfellet for utbetaling av erstatning, det administrative, økonomiske, på håndhevelse, trenger bistand i forbindelse med samtalen, for eksempel. State myndighet eller lokale myndigheter, du må delta på spørsmål om offentlig administrasjon, skatt, trenger representasjon før skatt Office, Social Insurance Institution, må samarbeide med advokat som skal representere deg før selskapet, kan du kontakte oss på e-post adresse: psaluga@radcaprawnyslask.pl

Du vil få hjelp med prissetting fullmakt til å signere, og etter å ha betalt avgifter og utgifter til rettsgebyr eller administrative (hvis du kjører sveiser forbundet med slike kostnader) og sende fullmakt, vi videre til utførelsen av ordren. Kontakt også i andre tilfeller, for eksempel. etableringen av selskapet, registrere en gren av den nasjonale domstolen Register (KRS), finne en samarbeidspartner i Polen, leverandører, arrangør av salg, distribusjon, meglere, agenter, callsentre, andre former for samarbeid B2B eller B2C. Vi er en profesjonell advokatfirma juridisk rådgiver en statlig lisens (yrket av offentlig tillit) og ansvarsforsikring, gir drift i samsvar med polsk lov Send en e-post kontakt. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Hrvatski

Upoznati ljude koji imaju potrebu za obavljanje poslova u Poljskoj, pružiti stručnu pomoć u rješavanju pitanja u Poljskoj kako bi se, ako je moguće, organizirati potrebne formalnosti bez osobnog nastup u Poljskoj. Ako trebate dalje rješavati pred poljskom sudu, npr. Za deklaraciju o nasljeđivanju, alimentacije, brakorazvodnoj parnici, za isplatu naknade, administrativno, gospodarsko, o ovrsi, potrebna pomoć u vezi s pozivom, npr. Državne vlasti ili lokalne samouprave, morate prisustvovati na predmet javne uprave, porez, potrebna zastupanja pred poreznim Zavoda, Zavod za socijalno osiguranje, trebaju surađivati s odvjetnikom koji će vas zastupati kod tvrtke, kontaktirajte nas na e-mail adresu: psaluga@radcaprawnyslask.pl

Ste dobili vrednovanje pomoć s punomoći za potpisivanje, a nakon plaćanja naknade i troškove bilo kakvih sudskih pristojbi ili upravno (ako je pokrenut zavara povezane s takvim troškovima) i slanje punomoć, doći ćemo do izvršenja naloga. Obratite se iu drugim slučajevima, na primjer. Osnivanje tvrtke, registrirati granu Nacionalnom sudskom registru (KRS), pronalaženje poslovnog partnera u Poljskoj, dobavljačima, organizatora prodaje, distribucije, posrednici, agenti, call centri, drugi oblici suradnje B2B ili B2C. Mi smo profesionalni zakon tvrtka pravni savjetnik stanje dozvola (zanimanje javnog povjerenja) i osiguranje od odgovornosti, osigurati rad u skladu s poljskom zakonu Molimo e-mail kontakt.psaluga@radcaprawnyslask.pl

العربية

من أجل مقابلة الأشخاص الذين يحتاجون إلى تنفيذ الأمور في بولندا ، نقدم المساعدة المهنية في تسوية الأمور في بولندا ، حتى يتسنى ، إن أمكن ، ترتيب الإجراءات اللازمة بدون مظهر شخصي في بولندا.  إذا كنت بحاجة إلى رفع دعوى أمام محكمة بولندية ، على سبيل المثال في حالة العثور على الميراث ، أو الصيانة ، أو الطلاق ، أو الدفع ، أو التعويض ، أو الحالة الإدارية ، أو الحالة الاقتصادية ، أو حالة الإنفاذ ، فإنك تحتاج إلى مساعدة في الدعوة إلى هيئة حكومية أو حكومة محلية ، لديك لحضور لمسألة الإدارة العامة والضرائب، والحاجة التمثيل أمام مكتب الضرائب، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، والحاجة للتعاون مع المحامي الذي سيمثل لك قبل الشركة، يرجى الاتصال بنا على عنوان البريد الإلكتروني: psaluga@radcaprawnyslask.pl  ستحصل على تقييم للمعونة مع توكيل للتوقيع ، وبعد دفع الرسوم وتكاليف أي محكمة أو رسوم إدارية (إذا كان اللحام ينطوي على هذه التكاليف) وإرسال التوكيل ، فسوف نبدأ الطلب.

 يرجى الاتصال بنا أيضًا للحصول على مسائل أخرى ، على سبيل المثال ، التأسيس للشركة، تسجيل فرع للمحكمة السجل الوطني مواشي، وإيجاد شريك تجاري في بولندا، الموردون، الجهة المنظمة للبيع والتوزيع، والسماسرة والوكلاء ومراكز الاتصال، وغيرها من B2B التعاون أو B2C الأشكال. نحن شركة محاماة مهنية تتمتع بامتيازات الدولة (مهنة الثقة العامة) والتأمين على المسؤولية ، ونحن نضمن التشغيل وفقا للقانون البولندي.نحن ندعوكم للاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني. psaluga@radcaprawnyslask.pl

עברי

כדי להיפגש עם אנשים שצריכים לבצע את העניינים בפולין, אנו מספקים סיוע מקצועי בענייני התיישבות בפולין, כך שאם ניתן, ינהגו הפורמליים הנדרשים ללא הופעה אישית בפולין.  אם אתה צריך לקחת מקרה לפני בית משפט פולני, למשל במקרה של מציאת ירושה, תחזוקה, גירושין, תשלום, פיצוי, מנהלית, במקרה כלכלי, במקרה אכיפה, אתה צריך עזרה בקריאה למדינה או גוף ממשלתי מקומי, אתה צריך להתמודד עם עניין של מינהל ציבורי, מס, אתה צריך ייצוג בפני משרד מס, ZUS, אתה צריך להקים שיתוף פעולה עם נציג שייצג אותך מול החברה, כתוב לנו בכתובת: psaluga@radcaprawnyslask.pl

 אתם תקבלו הערכה של הסיוע יחד עם ייפוי כוח לחתום, ולאחר תשלום האגרה ואת העלויות של כל בית משפט או דמי ניהול (אם ריתוך כרוכה בעלויות אלה) ושליחת ייפוי כוח, נתחיל את ההזמנה.  צור איתנו קשר גם בנושאים אחרים, למשל הקמת חברה, רישום סניף של בית המשפט הלאומי (KRS), מציאת שותף עסקי בפולין, ספק, ארגון מכירות, הפצה, מתווכים, סוכנים, מוקדים טלפוניים, צורות אחרות של שיתוף פעולה B2B או B2C. אנחנו משרד עורכי דין מקצועי עם זכויות המדינה (מקצוע של אמון הציבור) וביטוח אחריות, אנו מבטיחים פעולה בהתאם לחוק הפולני.אנו מזמינים אתכם ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני. psaluga@radcaprawnyslask.pl

हिन्दी

लोग हैं, जो पोलैंड में मामलों का संचालन करने के एक की जरूरत है को पूरा करने के क्रम में, यदि संभव हो, पोलैंड में व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना आवश्यक औपचारिकताएं व्यवस्था में पोलैंड में मामलों से निपटने के लिए पेशेवर मदद प्रदान करते हैं।  यदि आप एक पोलिश अदालत, जैसे पहले मामले को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उत्तराधिकार, गुजारा भत्ता, तलाक के मामले की एक घोषणा के लिए, मुआवजे के भुगतान के लिए, प्रशासनिक, आर्थिक, प्रवर्तन पर, सहायता कॉल के सिलसिले में की जरूरत है, उदाहरण के। राज्य प्राधिकारी या स्थानीय सरकार, आप, लोक प्रशासन, कर की बात करने के लिए भाग लेने के लिए है कर कार्यालय से पहले प्रतिनिधित्व की जरूरत है, सामाजिक बीमा इंस्टीट्यूशन, वकील जो आप कंपनी से पहले का प्रतिनिधित्व करेगा के साथ सहयोग करने की जरूरत है, ई-मेल पते पर संपर्क करें: psaluga@radcaprawnyslask.pl  आप मुख्तारनामा मूल्य निर्धारण पर हस्ताक्षर करने के साथ सहायता प्राप्त होगा, और किसी भी अदालत शुल्क या की फीस और खर्च के भुगतान के बाद प्रशासनिक और मुख्तारनामा भेजने (इस तरह की लागत के साथ जुड़े वेल्ड चल रहा है), हम आदेश के निष्पादन के लिए आगे बढ़ें।  अन्य मामलों में भी संपर्क, उदाहरण के लिए। एक कंपनी के निगमन, राष्ट्रीय न्यायालय पंजिका (KRS) की एक शाखा रजिस्टर, पोलैंड, आपूर्तिकर्ताओं, बिक्री के आयोजक में एक व्यापार साथी खोजने, वितरण, दलालों, एजेंटों, कॉल सेंटर, सहयोग बी 2 बी या बी 2 सी के अन्य रूपों। हम एक पेशेवर कानूनी फर्म कानूनी सलाहकार एक राज्य लाइसेंस (सार्वजनिक न्यास के पेशे) और देयता बीमा, पोलिश कानून कृपया ई मेल संपर्क के अनुसार आपरेशन प्रदान कर रहे हैं। psaluga@radcaprawnyslask.pl

日本の

ポーランドで業務を実施する必要性を持っている人々を満たすために、可能な場合は、ポーランドの個人的な外観をせずに、必要な手続きを手配するために、ポーランドの事項に対処する専門家の助けを提供しています。  あなたは、ポーランドの裁判所の前などに問題を追求する必要がある場合。相続、慰謝料の申告、離婚訴訟、賠償金の支払いのために、行政のために、経済的には、執行上、例えば、コールに関連して援助を必要としている。国家機関や地方自治体、あなたは、社会保険機関は、電子メールアドレスまでご連絡ください会社の前にあなたを代表する弁護士と協力する必要がある、行政、税務上の問題に出席するために持って税務署前の表現を必要とする:psaluga@radcaprawnyslask.plを  あなたは私たちが注文の執行に進み、署名する弁護士の価格決定力と助けを得る、と裁判所の手数料の手数料および費用を支払ったり、管理した後(当該費用に関連した溶接を実行している場合)、委任状を送信します。  その他の問題については、までご連絡ください。同社の組み込み、ポーランド、サプライヤー、販売の主催者、流通、ブローカー、エージェント、コールセンター、協力B2BやB2Cの他の形態でのビジネスパートナーを見つけ、国立裁判所レジスタ(KRS)の枝を登録します。私たちは、州の特権(公的信用の職業)と責任保険を持つ専門の法律事務所であり、ポーランドの法律に従って運営を行っています。 psaluga@radcaprawnyslask.pl

ייִדיש

אין סדר צו טרעפן מענטשן וואָס דאַרפֿן צו פירן ענינים אין פוילן, מיר צושטעלן פאַכמאַן הילף אין סעטאַלינג ענינים אין פוילן, אַזוי אַז, אויב מעגלעך, מאַכן די נייטיק פאָרמאַלאַטיז אָן פּערזענלעך אויסזען אין פוילן.  אויב איר דאַרפֿן צו נאָכגיין די ענין איידער אַ פּויליש פּלאַץ, למשל. פֿאַר אַ דעקלאַראַציע פון ​​ירושה, אַלימענטן, גט פאַל, פֿאַר צאָלונג פון פאַרגיטיקונג, די אַדמיניסטראַטיווע, עקאָנאָמיש, אויף ענפאָרסעמענט, דאַרפֿן הילף אין קשר מיט די רופן, פֿאַר משל. שטאַט אויטאָריטעט אָדער היגע רעגירונג, איר האָבן צו באַלייטן צו די ענין פון ציבור אַדמיניסטראַציע, שטייַער, דאַרפֿן פאַרטרעטונג איידער די שטייַער אַמט, די סאציאל ינסוראַנסע ינסטיטוטיאָן, דאַרפֿן צו קאָואַפּערייט מיט די אַדוואָקאַט וואס וועט פאָרשטעלן איר איידער די פירמע, ביטע קאָנטאַקט אונדז אין E- פּאָסט אַדרעס: psaluga@radcaprawnyslask.pl  איר וועט באַקומען הילף מיט פּרייסינג מאַכט פון אַדוואָקאַט צו צייכן, און נאָך פּייינג פעעס און הוצאות פון קיין פּלאַץ פעעס אָדער אַדמיניסטראַטיווע (אויב פליסנדיק וועלדז פֿאַרבונדן מיט אַזאַ קאָס) און שיקן די מאַכט פון אַדוואָקאַט, מיר גיינ ווייַטער צו דורכפירונג פון די סדר.  ביטע אויך קאָנטאַקט אונדז פֿאַר אנדערע ענינים, אאז"ו ו. ינקאָרפּאָראַטיאָן פון אַ פירמע, רעגיסטרירן אַ צווייַג פון די נאַשאַנאַל קאָורט רעגיסטרירן (קרס), דערגייונג אַ געשעפט שוטעף אין פוילן, סאַפּלייערז, דער אָרגאַניזאַטאָר פון די פאַרקויף, פאַרשפּרייטונג, בראָקערס, אגענטן, רופן סענטערס, אנדערע Forms פון קוואַפּעריישאַן ב 2 ב אָדער ב 2 ק. מיר זענען אַ פאַכמאַן געזעץ פעסט לעגאַל אַדווייזער אַ שטאַט דערלויבעניש (פאַך פון עפנטלעך צוטרוי) און אַכרייַעס פאַרזיכערונג, צושטעלן אָפּעראַציע אין לויט מיט פּויליש געזעץ ביטע E- פּאָסט קאָנטאַקט. psaluga@radcaprawnyslask.pl

한국의

폴란드 업무를 실시 할 필요가있는 사람들을 만나, 가능하다면, 폴란드 외모없이 필요한 절차를 마련하기 위해 폴란드에 문제를 다루는 전문가의 도움을 제공합니다.  당신은 예를 들어 폴란드 법원, 전에 문제를 추구해야하는 경우. 상속, 위자료, 이혼 소송의 선언의 경우, 보상의 지불의 행정, 경제가, 집행에, 호출과 관련하여 도움이 필요, 예. 국가 기관 또는 지방 자치 단체, 당신은 사회 보험 기관은, 이메일 주소로 연락 주시기 바랍니다 회사 전에를 대표 할 변호사와 협력 할 필요가, 공공 행정, 세금의 문제에 참석해야하는 세금 관청 표현을 필요 psaluga@radcaprawnyslask.pl를  당신은 서명 위임장을 가격과 함께 도움을받을 것이며, 법원 수수료 또는 수수료 및 비용을 지불 한 후 관리 및 변호사의 힘을 전송 (예 : 비용과 관련된 용접을 실행하는 경우), 우리는 순서의 실행을 진행합니다.  예를 들어, 다른 경우도 문의하십시오. 회사의 설립은, 폴란드, 공급 업체, 판매의 주최자의 비즈니스 파트너를 찾는 전국 법원 등록 (KRS)의 지점을 등록, 유통, 브로커, 에이전트, 콜 센터, 협력 B2B 나 B2C의 다른 형태. 우리는 전문 법률 회사 법률 고문 상태 라이센스 (공공 신뢰의 고백) 및 배상 책임 보험, 폴란드어 법하시기 바랍니다 전자 메일 연락처에 따라 동작을 제공한다. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Lietuvos

Norint susitikti su žmonėmis, kurie turi atlikti reikalus Lenkijoje, mes teikiame profesionalią pagalbą sprendžiant klausimus Lenkijoje, kad, jei įmanoma, Lenkijoje organizuotų būtinus formalumus be asmeniškai išreikšto.  Jei reikia nagrinėti šį klausimą prieš Lenkijos teismas, pvz., Dėl pripažinimo paveldėjimo, alimentų, skyrybų atveju, sumokėti kompensaciją, administracinė, ekonominė, dėl teismo sprendimo vykdymo, reikia pagalbos, susijusios su skambučiu, pvz. Valstybės institucijos ar vietos valdžios, turite atvykti į viešojo administravimo, mokesčių klausimu, reikia atstovavimą prieš mokesčių inspekcijai, Socialinio draudimo įstaiga, reikia bendradarbiauti su advokatu, kuris atstovaus jums prieš įmonę, prašome susisiekti su mumis elektroninio pašto adresu: psaluga@radcaprawnyslask.pl

 Gausite pagalbos su kainodaros įgaliojimą pasirašyti, o po mokėti mokesčius ir išlaidas bet teismo mokesčių arba administracinei (jei veikia siūlių, susijusias su tokių išlaidų) ir siųsti įgaliojimą, mes pereisime prie vykdymo tvarka.  Prašome susisiekti su mumis ir kitais klausimais, pvz., įtraukimas bendrovės, registruoti nacionalinio teismo registro (KRS) filialą, ieškant verslo partnerių Lenkijoje, tiekėjais, kad pardavimo organizatorius, platinimas, brokeriai, agentai, skambučių centrai, kitos bendradarbiavimo formos B2B ar B2C. Esame profesionalus advokatų kontora su valstybės privilegijomis (visuomenės pasitikėjimo profesija) ir atsakomybės draudimu, mes užtikriname operaciją pagal Lenkijos įstatymus. Kviečiame susisiekti su mumis elektroniniu paštu. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Latine

Opus occurrit populus negotia in Polonia, in Polonia providere professio auxilium tractanda ut si fieri extra ordinem formam esse formam in Polonia. Si vos postulo ut sequi materia prius a Polonica atrium, eg. Nam per declarationem in hæreditatem, SALARIUM, repudii casu pro solucionis excambium, in administratione oeconomica, in egestas, opus auxilium in nexu cum vocationem, exempli gratia. Re publica auctoritate aut loci imperium, adtende tibi et in re publica administratione, tributum, tributum opus repraesententur per officium, ad Social Security Institution: opus attornato egerit, si quis respondeam praecepto erant, commodo at vitae, inscriptio electronica inscriptio: psaluga@radcaprawnyslask.pl Contact etiam in aliis casibus, exempli gratia. incorporationem de turba: National Court de genere a subcriptio Register (KRS), invenire socium ad negotium ratio in Polonia, victuarios, cum auctor eorum quae vendebant distribution, praesidium sectorum existimetur, agentibus, vocatio centers, aliis B2C et B2B novae formae operae consociatae. Nos sunt professionalis legem firm a consiliario eodem iure statum licentia (professionis fide publica) et Rusticis insurance, operatio providere ad normam iuris Poloniae quaeso e-mail contactus. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Latvijas

Lai apmierinātu cilvēkus, kuriem ir nepieciešams veikt lietas Polijā, sniedz profesionālu palīdzību, kas nodarbojas ar jautājumiem, Polijā, lai, ja iespējams, organizēt nepieciešamās formalitātes bez personas izskatu Polijā.  Ja jums ir nepieciešams, lai izskatītu lietu, pirms Polijas tiesā, piemēram. Par deklarācijas mantojuma, alimenti, šķiršanās gadījumā kompensācija, administratīvais, ekonomiskais, par izpildi, ir nepieciešama palīdzība saistībā ar zvanu, piemēram. Valsts iestādes vai pašvaldības, jums ir apmeklēt uz jautājumu par valsts pārvaldes, nodokļiem, nepieciešams pārstāvību pirms nodokļu birojam, Sociālās apdrošināšanas iestāde, ir nepieciešams sadarboties ar advokātu, kurš pārstāvēs jums pirms uzņēmumu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pasta adresi: psaluga@radcaprawnyslask.pl  Jūs saņemsiet palīdzību ar cenu pilnvara parakstīt, un pēc tam maksājot maksu un izdevumus par jebkādām tiesas nodevām vai administratīvais (ja darbojas šuves, kas saistīti ar šādām izmaksām) un nosūtot pilnvara, mēs doties uz pasūtījuma izpildi.  Lūdzu, sazinieties ar mums arī citos jautājumos, piemēram, iekļaušanu uzņēmuma, reģistrēt filiāli Valsts tiesas reģistrā (KRS), meklējot biznesa partneris Polijā, piegādātājiem, organizētāja pārdošanas, izplatīšanas, brokeri, aģenti, zvanu centri, cita veida sadarbības B2B vai B2C. Mēs esam profesionāla juridiskā firma juriskonsults valsts licence (profesija sabiedrības uzticēšanos) un atbildības apdrošināšanu, nodrošina darbību saskaņā ar Polijas tiesību aktiem Lūdzu, e-pasta kontaktu. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Монгол

Польшид хэргийг явуулах шаардлагагүй болж хүмүүстэй уулзах, боломжтой бол, Польш дахь хувийн төрх ямар чухал албан ёсны зохион тулд Польшийн асуудлыг шийдвэрлэхэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх.  Та өв, тэтгэлгийн, гэр бүл салалтын хэргийг нэг мэдүүлэхэд Польшийн шүүх, жишээ нь, өмнө нь асуудлыг мөрдөх хэрэгтэй бол., нөхөн төлбөр төлөх, захиргааны, эдийн засаг, хууль сахиулах талаар тусламж дуудаж холбогдуулан хэрэгтэй, төрийн эрх бүхий байгууллага, орон нутгийн засаг захиргааны хувьд жишээ нь., Хэрэв та төрийн захиргаа, татварын асуудалд оролцох ёстой татварын албанд өмнө төлөөллийг хэрэгтэй, Нийгмийн даатгалын байгууллага, и-мэйл хаягаар бидэнтэй холбоо барина уу! компанийн өмнө таныг төлөөлөх болно өмгөөлөгч хамтран ажиллах хэрэгтэй: psaluga@radcaprawnyslask.pl  Та гарын үсэг зурах итгэмжлэлийг шахдаг тусламж авах болно, ямар ч шүүхийн төлбөр буюу төлбөр, зардлыг төлөх дараа захиргааны болон итгэмжлэлийг илгээх (тухайлбал зардлыг холбоотой ширээлтийг ажиллаж байгаа бол), бид зорилгоор гүйцэтгэл үргэлжлүүлье.  Бусад асуудлын талаар бидэнтэй холбоо барина уу, ж.нь. Компанийн үүсгэн байгуулах, Польш, ханган нийлүүлэгч, худалдах зохион байгуулагч нь бизнесийн түнш олох, Үндэсний шүүхийн бүртгэлд (Криш) -ийн салбар бүртгүүлэх, түгээх, брокер, агентууд, дуудлагын төв, хамтын ажиллагаа B2B болон B2C бусад хэлбэр. Бид улсын эрх ямба (олон нийтийн итгэлийн мэргэжил), хариуцлагын даатгал бүхий мэргэжлийн хуулийн фирм бөгөөд бид Польшийн хуулийн дагуу үйл ажиллагааг явуулж байгаа тул бидэнтэй имэйлээр холбоо барьж болно. psaluga@radcaprawnyslask.pl

فارسی

برای دیدار با مردم که نیاز به انجام امور در لهستان، ارائه کمک های حرفه ای در برخورد با مسائل در لهستان به منظور، در صورت امکان، به ترتیب تشریفات لازم بدون ظاهر شخصی در لهستان.  اگر شما نیاز به پیگیری این موضوع در یک دادگاه لهستانی، به عنوان مثال برای یک اعلان از ارث، نفقه، طلاق، برای پرداخت غرامت، اداری، اقتصادی، در اجرای قانون، نیاز به کمک در ارتباط با پاسخ، برای مثال. اقتدار دولت یا دولت های محلی، شما را به شرکت به این موضوع مدیریت دولتی، مالیاتی، نیاز به نمایندگی قبل از اداره مالیات، موسسه بیمه اجتماعی، نیاز به همکاری با وکیل که شما قبل از این شرکت نمایندگی خواهد، لطفا با ما تماس بگیرید در آدرس ایمیل شما: psaluga@radcaprawnyslask.pl  شما کمک خواهد کرد با قیمت گذاری وکالت به ثبت نام، دریافت و پس از پرداخت هزینه ها و هزینه های هر هزینه های دادگاه یا اداری (اگر در حال اجرا جوش در ارتباط با چنین هزینه) و ارسال وکالتنامه، ما به اجرای نظم ادامه دهید.  لطفا برای موارد دیگر با ما تماس بگیرید، برای مثال اختلاط یک شرکت، ثبت شعبه دادگاه ثبت ملی گاو، پیدا کردن یک شریک کسب و کار در لهستان، تامین کننده، سازمان از فروش، توزیع، کارگزاران، عوامل، مراکز تماس، اشکال دیگر B2B یا B2C همکاری. ما یک شرکت حقوقی مشاور حقوقی و حرفه ای مجوز دولت (حرفه ای اعتماد عمومی) و بیمه مسئولیت، ارائه عملکرد مطابق با قانون لهستانی لطفا ایمیل تماس بگیرید. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Português

Para atender as pessoas que têm uma necessidade de conduzir os assuntos na Polônia, fornecer ajuda profissional para lidar com assuntos da Polónia, a fim de, se possível, providenciar as formalidades necessárias, sem aparência pessoal, na Polónia.  Se você precisa para levar o assunto perante um tribunal polonês, por exemplo. Para uma declaração de herança, pensão alimentícia, divórcio caso, para pagamento da remuneração, a administrativa, econômica, na aplicação, precisar de assistência em conexão com a chamada, por exemplo. Autoridade de governo estadual ou local, você tem que assistir à questão da administração pública, impostos, precisa representação perante a administração fiscal, o Instituto do Seguro social, a necessidade de cooperar com o advogado que irá representá-lo perante a empresa, entre em contato conosco pelo e-mail: psaluga@radcaprawnyslask.pl

 Você vai obter ajuda com preços procuração para assinar, e depois de pagar taxas e despesas de todas as custas judiciais ou administrativas (se estiver rodando soldas associados a tais custos) e enviar a procuração, passamos a execução da ordem.  Por favor, entre em contato conosco para outras questões, por exemplo incorporação de uma empresa, registrar um ramo da Corte Nacional Register (KRS), encontrar um parceiro de negócios na Polônia, fornecedores, o organizador da venda, distribuição, corretores, agentes, call centers, outras formas de B2B cooperação ou B2C. Somos um escritório de advocacia conselheiro profissional legal uma licença do Estado (profissão de fé pública) e seguro de responsabilidade civil, proporcionar um funcionamento de acordo com a lei polaca contato Envie um e-mail. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Românesc

Pentru a ne întâlni oameni care au nevoie să realizeze chestiuni în Polonia, oferim asistență profesională în soluționarea problemelor din Polonia, astfel încât, dacă este posibil, să se aranjeze formalitățile necesare fără a apărea în Polonia.  Dacă trebuie să urmărească chestiunea în fața unei instanțe poloneze, de ex. Pentru o declarație de moștenire, pensie alimentară, caz de divorț, pentru plata compensației, administrativ, economic, cu privire la aplicarea, au nevoie de asistență în legătură cu apelul, de exemplu. Autoritate de stat sau local, trebuie să participe la problema administrației publice, fiscale, au nevoie de reprezentare în fața Oficiului de impozitare, Instituția de Asigurări sociale, trebuie să coopereze cu avocatul care vă va reprezenta în fața companiei, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: psaluga@radcaprawnyslask.pl

 Vei primi ajutor cu tarifare putere de avocat pentru a semna, și după plata taxelor și cheltuielilor de orice taxe judiciare sau administrative (în cazul în care rulează suduri asociate cu astfel de costuri) și transmiterea procurii, vom proceda la executarea ordinului.  Vă rugăm să ne contactați și pentru alte chestiuni, de ex. încorporarea unei companii, înregistra o sucursală a Curții Registrului Național (KRS), găsirea unui partener de afaceri în Polonia, furnizorii, organizatorul vânzării, de distribuție, brokeri, agenti, centre de apel, alte forme de cooperare B2B sau B2C. Suntem o firma de avocatura profesionala cu privilegii de stat (profesia de incredere publica) si asigurare de raspundere, asiguram o functionare in conformitate cu legislatia poloneza. Va invitam sa ne contactati prin e-mail. psaluga@radcaprawnyslask.pl

српски

Да упознате људе који имају потребу за обављање послова у Пољској, пружају стручну помоћ у раду са питањима у Пољској како би се, ако је могуће, организовати потребне формалности, без личног појављивања у Пољској.  Ако треба да настави питање пред пољском суду, нпр. За декларацију наслеђа, алиментације, случај развода, за плаћање накнаде, административни, привредни, о извршењу, потребна помоћ у вези са позивом, на пример. Државног органа или локалне самоуправе, морате да присуствују на питање јавне управе, порез, потребно заступање пред Пореска управа, institucija социјалног осигурања, треба да сарађује са адвокатом који ће вас представљати пред компаније, контактирајте нас на емаил адресу: секретариат@радцаправнисласк.пл  Добићете помоћ са ценама пуномоћ да потпише, а након плаћања накнаде и трошкове од било каквих судских такси и административни (ако ради варова у вези са овим трошковима) и слање пуномоћје, прелази се извршење налога.  Молимо вас да нас контактирате и за друга питања, нпр. уграђивање предузећа, регистровали огранак Народне судски регистар (КРС), проналажење пословног партнера у Пољској, добављачима, организатор продаје, дистрибуције, брокери, агенти, цалл центри, други облици сарадње Б2Б или Б2Ц. Ми смо професионална адвокатска канцеларија са државним привилегијама (професија поверења јавности) и осигурање одговорности, ми обезбеђујемо рад у складу са пољским законом. Позивамо вас да нас контактирате путем е-маила. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Slovenski

Da bi zadovoljili ljudi, ki imajo potrebo po izvedbi zadeve na Poljskem, zagotavljajo strokovno pomoč pri obravnavanju zadev, na Poljskem, da se, če je mogoče, uredi vse potrebne formalnosti brez osebnega nastop na Poljskem.  Če potrebujete, da zadevo obravnava pred poljsko sodišče, npr. Za izjavo dedovanja, preživnine, razvezo primeru, za plačilo odškodnine, upravno, gospodarsko, o izvrševanju, potrebujete pomoč v zvezi z razpisom, na primer. Državnega organa ali lokalne oblasti, imate, da se udeležijo, ko gre za javne uprave, davkov, je treba zastopanje pred davčni urad, Zavod za socialno zavarovanje, morajo sodelovati z odvetnikom, ki vas bo zastopal pred družbo, nam pišite na elektronski naslov: psaluga@radcaprawnyslask.pl

 Dobili boste pomoč pri oblikovanju cen pooblastilo za podpis, in po plačilu pristojbine in stroške morebitnih sodnih taks ali upravna (če teče zvarov, povezane s temi stroški) in pošiljanje pooblastilo, bomo nadaljevali z izvedbo naročila.  Prosimo, da nas tudi kontaktirate za druge zadeve, npr. vključitev v družbo, registracijo podružnice nacionalnem sodnem registru (KRS), iskanju poslovnega partnerja na Poljskem, dobavitelji, organizator prodaje, distribucija, posredniki, agenti, klicni centri, druge oblike B2B sodelovanja ali B2C. Smo strokovni odvetniška pisarna pravni svetovalec za državno licenco (poklic javnega zaupanja) in zavarovanje odgovornosti, zagotavljajo delovanje v skladu s poljsko zakonodajo kontaktni Prosimo, e-mail. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Kiswahili

Kukutana na watu ambao wana haja kufanya mambo katika Poland, kutoa msaada wa kitaalamu katika kukabiliana na masuala ya nchini Poland ili, ikiwezekana, kupanga taratibu muhimu bila kuonekana binafsi katika Poland.  Kama unahitaji kufuatilia suala hilo mbele ya mahakama Kipolishi, mfano. Kwa tamko la urithi, alimony, kesi ya talaka, kwa ajili ya malipo ya fidia, utawala, uchumi, juu ya utekelezaji, unahitaji msaada katika uhusiano na simu, kwa mfano. Mamlaka State au serikali za mitaa, una kuhudhuria kwa suala la utawala wa umma, kodi, haja ya uwakilishi kabla ofisi ya kodi, Social Insurance Taasisi, unahitaji kushirikiana na wakili ambaye kuwakilisha wewe kabla ya kampuni, tafadhali wasiliana nasi katika email address: psaluga@radcaprawnyslask.pl

 Unaweza kupata msaada na bei nguvu za wakili kusaini, na baada ya kulipa ada na gharama za ada yoyote mahakama au utawala (kama mbio welds kuhusishwa na gharama hizo) na kupeleka nguvu za wakili, sisi kuendelea na utekelezaji wa utaratibu.  Wasiliana pia katika kesi nyingine, kwa mfano. usajili wa kampuni, kujiandikisha tawi la Mahakama ya Taifa ya Daftari (KRS), kutafuta biashara mshirika katika Poland, wauzaji, mratibu wa mauzo, usambazaji, Brokers, mawakala, vituo vya simu, aina nyingine za ushirikiano B2B au B2C. Sisi ni mtaalamu kampuni ya sheria ya kisheria mshauri hali leseni (taaluma ya imani ya umma) na dhima ya bima, kutoa operesheni kwa mujibu wa sheria Polish Tafadhali barua pepe ya anwani. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Svenska

För att möta människor som har ett behov av att genomföra affärer i Polen, ge professionell hjälp att hantera frågor i Polen för att, om möjligt, ordna nödvändiga formaliteter utan personlig inställelse i Polen.  Om du behöver driva ärendet inför en polsk domstol, t ex. Om fastställelse av arv, underhållsbidrag, skilsmässa fall, för betalning av ersättning, administrativa, ekonomiska, på verkställighet, behöver hjälp i samband med samtalet, för statlig myndighet eller kommun exempel., du måste sköta frågan om offentlig förvaltning, skatt, behöver representation före skatt Office, FPA, måste samarbeta med advokat som kommer att företräda dig innan företaget, vänligen kontakta oss på e-postadress: psaluga@radcaprawnyslask.pl

 Du kommer att få hjälp med prissättning fullmakt att underteckna, och efter att ha betalat avgifter och kostnader för eventuella domstolsavgifter eller administrativa (om att köra svetsar i samband med sådana kostnader) och skicka fullmakt fortsätter vi utförandet av ordern.  Vänligen kontakta oss också för andra frågor, t.ex. inkorporering av ett företag, registrera en gren av den nationella domstolen registret (KRS), att hitta en affärspartner i Polen, leverantörer, arrangören av försäljning, distribution, mäklare, agenter, call centers, andra former av samarbete B2B eller B2C. Vi är en professionell advokatbyrå juridisk rådgivare en statlig licens (yrke av allmänhetens förtroende) och ansvarsförsäkring, ger drift i enlighet med polsk lag skicka ett e-postkontakt. psaluga@radcaprawnyslask.pl

ไทย

เพื่อตอบสนองคนที่มีความจำเป็นในการดำเนินกิจการในประเทศโปแลนด์, มืออาชีพให้ความช่วยเหลือในการจัดการกับเรื่องในโปแลนด์เพื่อถ้าเป็นไปได้จัดให้มีพิธีการที่จำเป็นโดยไม่ต้องลักษณะส่วนบุคคลในโปแลนด์  หากคุณจำเป็นต้องติดตามเรื่องนี้ก่อนที่ศาลโปแลนด์เช่น. สำหรับการประกาศของมรดกค่าเลี้ยงดูคดีหย่าสำหรับการจ่ายค่าชดเชยการบริหารเศรษฐกิจในการบังคับใช้, ต้องการความช่วยเหลือในการเชื่อมต่อกับสายเช่น. ผู้มีอำนาจของรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น คุณต้องจัดการกับเรื่องของการบริหารราชการภาษีคุณต้องเป็นตัวแทนก่อนที่ภาษีสำนักงาน ZUS คุณต้องสร้างความร่วมมือกับตัวแทนที่จะเป็นตัวแทนคุณในหน้าของ บริษัท เขียนถึงเราที่: psaluga@radcaprawnyslask.pl  คุณจะได้รับการประเมินค่าของความช่วยเหลือพร้อมกับมอบอำนาจให้ลงชื่อและหลังจากจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของศาลหรือค่าธรรมเนียมการจัดการใด ๆ (ถ้าการเชื่อมเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว) และการส่งหนังสือมอบอำนาจเราจะเริ่มดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว  ติดต่อในกรณีอื่น ๆ เช่น การรวมตัวกันของ บริษัท ลงทะเบียนเป็นสาขาของสำนักทะเบียนศาลแห่งชาติ (KRS) การหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศโปแลนด์, ซัพพลายเออร์จัดงานของการขาย, การกระจายโบรกเกอร์ตัวแทนศูนย์บริการรูปแบบอื่น ๆ ของความร่วมมือ B2B หรือ B2C เราเป็นมืออาชีพ บริษัท กฎหมายที่ปรึกษากฎหมายใบอนุญาตของรัฐ (อาชีพของความไว้วางใจของประชาชน) และการประกันภัยความรับผิดให้การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยโปแลนด์ติดต่อกรุณา e-mail psaluga@radcaprawnyslask.pl

Türk

Polonya'da meseleler yürütmek zorunda olan insanlarla tanışmak için, Polonya'daki meselelerde profesyonel yardım sağlamaktayız, böylece mümkünse Polonya'da kişisel görünüm olmadan gerekli formaliteleri düzenleyelim.  Eğer örneğin Polonyalı mahkeme, önce konunun takipçisi olmak gerekir. miras, nafaka, boşanma durumunda ilanı için tazminat ödenmesi için, idari, ekonomik, uygulanması konusunda çağrı ile ilgili olarak yardıma ihtiyaç, örneğin. Devlet otoritesi veya yerel yönetim, Eğer, Sosyal Sigortalar Kurumu, e-posta adresinden bize ulaşın şirket önce sizi temsil edecek avukat ile işbirliği yapmak gerek, kamu yönetimi, vergi konuya katılmak zorunda vergi Ofisi nezdinde temsilini gerekir: psaluga@radcaprawnyslask.pl

 Sen imzalamak için vekalet fiyatlandırma konusunda yardım alacak ve herhangi bir mahkeme ücretleri veya ücret ve masrafları ödedikten sonra idari ve vekalet gönderme (örneğin maliyetler ile ilişkili kaynaklar çalışan varsa), siparişler yürütülmesi geçin.  Lütfen diğer konular için de bize ulaşın, örn. şirket kuruluşu, Polonya, tedarikçiler, satış düzenleyen bir iş ortağı bulma, Ulusal Mahkeme Defteri'nde (BBH) bir kolu kayıt, dağıtım, broker, ajanlar, çağrı merkezleri, işbirliği B2B veya B2C diğer formları. Biz devlet imtiyazları (kamu güveni mesleği) ve sorumluluk sigortası olan profesyonel bir hukuk firmasıyız, Polonya yasalarına uygun olarak faaliyet gösteriyoruz, sizi e-posta ile bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Yкраїнський

Для того, щоб зустріти людей, які потребують вирішення питань у Польщі, ми надаємо професійну допомогу у вирішенні питань у Польщі, щоб, якщо це можливо, забезпечити необхідні формальності без особистого появи в Польщі.  Якщо вам необхідно розглянути це питання перед польським судом, наприклад. Для опису успадкування, а також аліменти, розлучення випадку для виплати компенсації, адміністративний, економічний, на органи, потребують допомоги в зв'язку з викликом, наприклад. Державної влади або місцевого самоврядування, ви повинні бути присутніми в справі державного управління, оподаткування, необхідно уявлення перед податковим відомством, Інститут соціального страхування, необхідно співпрацювати з адвокатом, який буде представляти вас перед компанією, будь ласка, зв'яжіться з нами за електронною адресою: psaluga@radcaprawnyslask.pl

 Ви отримаєте допомогу в ціноутворенні довіреності підписати, і після оплати зборів і витрат будь-яких судових витрат або адміністративного (при використанні зварних з'єднань, пов'язані з такими витратами) і відправкою довіреності, приступлять до виконання замовлення.  Будь ласка, зв'яжіться з нами для інших питань, наприклад реєстрація компанії, зареєструвати філіал Національного Судового Реєстру (KRS), знайти ділового партнера в Польщі, постачальників, організатор продажу, розподілу, брокери, агенти, колл-центри, інші форми співпраці B2B або B2C. Ми - професійна юридична фірма з державними привілеями (професія довіри громадськості) та страхування відповідальності, ми забезпечуємо роботу відповідно до польського законодавства. Ми запрошуємо вас зв'язатися з нами по електронній пошті. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Cymraeg

I gwrdd â phobl sydd ag angen i gynnal busnes yng Ngwlad Pwyl, yn darparu cymorth proffesiynol wrth ymdrin â materion yng Ngwlad Pwyl, er mwyn, os yn bosibl, yn trefnu y ffurfiol angenrheidiol heb ymddangosiad personol yng Ngwlad Pwyl.  Os oes angen i fynd ar drywydd y mater gerbron llys Pwyleg, ee. Am datganiad o etifeddiaeth, alimoni, achos ysgariad, ar gyfer talu iawndal, mae'r gweinyddol,, ar orfodi, mae angen economaidd cymorth mewn cysylltiad â'r alwad, er enghraifft. Awdurdod y Wladwriaeth neu lywodraeth leol, rhaid i chi fynd at y mater o gweinyddiaeth gyhoeddus, treth, mae angen cynrychiolaeth cyn i'r Swyddfa treth, Sefydliad Yswiriant Cymdeithasol, mae angen i gydweithredu gyda'r atwrnai fydd yn eich cynrychioli cyn i'r cwmni, cysylltwch â ni yn gyfeiriad e-bost: psaluga@radcaprawnyslask.pl

 Byddwch yn cael help gyda brisio pŵer atwrnai i lofnodi, ac ar ôl talu ffioedd a threuliau am unrhyw ffioedd llys neu weinyddol (os rhedeg welds sy'n gysylltiedig â chostau o'r fath) ac anfon y pŵer atwrnai, rydym yn symud ymlaen i weithredu'r gorchymyn.  Cysylltwch hefyd mewn achosion eraill, er enghraifft. corffori cwmni, gofrestru cangen o'r Gofrestr Llys Gwladol (KRS), dod o hyd i bartner busnes yng Ngwlad Pwyl, cyflenwyr, trefnydd y gwerthiant, dosbarthu, broceriaid, asiantau, canolfannau galw, mathau eraill o B2B cydweithredu neu B2C. Rydym yn cwmni cyfreithiol gynghorydd proffesiynol cyfreithiol trwydded y wladwriaeth (proffesiwn ymddiriedaeth y cyhoedd) ac yswiriant atebolrwydd, yn darparu gweithrediad yn unol â chyfraith Pwyleg Anfonwch e-bost. psaluga@radcaprawnyslask.pl

tiếng Việt

Để đáp ứng những người có nhu cầu thực hiện các vấn đề ở Ba Lan, cung cấp trợ giúp chuyên nghiệp trong việc đối phó với các vấn đề ở Ba Lan để, nếu có thể, sắp xếp các thủ tục cần thiết mà không xuất hiện cá nhân ở Ba Lan.  Nếu bạn cần phải theo đuổi vấn đề này trước khi một tòa án Ba Lan, ví dụ. Đối với một tuyên bố thừa kế, tiền cấp dưỡng, vụ án ly hôn, để thanh toán bồi thường, hành chính, kinh tế, về thực thi, cần hỗ trợ liên quan đến các cuộc gọi, ví dụ. Cơ quan nhà nước hoặc chính quyền địa phương, bạn phải chú ý tới các vấn đề hành chính, thuế, cần đại diện trước Cơ quan thuế, Viện Bảo hiểm xã hội, cần phải phối hợp với các luật sư người sẽ đại diện cho bạn trước khi công ty, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email: psaluga@radcaprawnyslask.pl  Bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ với định giá giấy ủy quyền ký, và sau khi đã nộp lệ phí và chi phí của bất kỳ lệ phí tòa án hoặc hành chính (nếu chạy mối hàn kết hợp với chi phí như vậy) và gửi giấy ủy quyền, chúng tôi tiến hành thực hiện các đơn đặt hàng.  cũng liên hệ với các trường hợp khác, ví dụ. kết hợp của một công ty, đăng ký một chi nhánh của tòa án quốc gia ký (KRS), việc tìm kiếm một đối tác kinh doanh tại Ba Lan, nhà cung cấp, nhà tổ chức việc bán, phân phối, môi giới, đại lý, các trung tâm cuộc gọi, hình thức khác của B2B hợp tác hoặc B2C. Chúng tôi là một chuyên nghiệp công ty luật tư vấn pháp lý giấy phép nhà nước (nghề của niềm tin công cộng) và bảo hiểm trách nhiệm, cung cấp hoạt động theo pháp luật Ba Lan Xin vui lòng e-mail liên lạc. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Zulu

Ukuhlangana nabantu abathanda abe nesidingo ukuqhuba izindaba ePoland, ukunikeza usizo lochwepheshe sokubhekana nezindaba ePoland ukuze, uma kungenzeka, hlela imicikilisho ezidingekayo ngaphandle komuntu siqu kumelela ePoland.  Uma kudingeka siphishekele indaba ngaphambi kokuba inkantolo Polish, isib. Ngoba ukuba kuthiwe ifa, ukondla obushade naye emuva kwesehlukaniso, isehlukaniso icala, ukhokhelwa isinxephezelo, wokuphatha, kwezomnotho, ku ukuphoqelelwa, udinga usizo ngokuqondene ucingo, isibonelo. Igunya State noma uhulumeni wasekhaya, kufanele kunakekelwe udaba yokuphathwa komphakathi, intela, kudingeka ukumelwa phambi Office intela,-Social Insurance Institution, kumele babambisane netincenye ummeli abayoba ukumela wena ngaphambili kokuthi inkampani, sicela uxhumane nathi ekhelini le-imeyili: psaluga@radcaprawnyslask.pl

 Uzothola usizo nge zamanani amandla ommeli ukungena ngemvume, futhi ngemva ekukhokheni izimali kanye nezindleko imali enkantolo noma zokulawula (uma egijima welds elihlobene ne izindleko ezifana) nokuthumela amandla ommeli, thina uqhubekele ukubulawa kwabo oda.  Xhumana nakwezinye izimo, isibonelo. ibhekelela inkampani, ukubhalisa igatsha National Court Register (KRS), ukuthola umlingani ibhizinisi ePoland, abahlinzeki, umhleli we ukudayiswa, ukusatshalaliswa, wabathengi, ama-ejenti, nama-call center, nezinye izinhlobo nokubambisana B2B noma B2C. Singabantu uchwepheshe umthetho ngokuqinile wezomthetho ilayisensi isimo (umsebenzi Ukwethembeka emphakathini) kanye yomshuwalense icala, ukuhlinzeka ukusebenza ngokuhambisana nomthetho wabantu bonke Polish Sicela e-mail contact. psaluga@radcaprawnyslask.pl

Polski

Wychodząc naprzeciw osobom, które mają konieczność przeprowadzenia spraw w Polsce, zapewniamy profesjonalną pomoc w załatwieniu spraw w Polsce, aby, o ile to możliwe, załatwić niezbędne formalności bez osobistego stawiennictwa w Polsce. Jeśli musisz poprowadzić sprawę przed polskim sądem, np. w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, o alimenty, sprawę rozwodową, o zapłatę, o odszkodowanie, sprawie administracyjnej, gospodarczej, sprawie egzekucyjnej, potrzebujesz pomocy w związku z wezwaniem np. organu państwowego lub samorządowego, masz do załatwienia sprawę z zakresu administracji publicznej, podatkową, potrzebujesz reprezentacji przed Urzędem Skarbowym, ZUS, potrzebujesz nawiązać współpracę z pełnomocnikiem, który będzie reprezentował Cię przed spółką, napisz do nas na adres mail: psaluga@radcaprawnyslask.pl

Otrzymasz wycenę pomocy wraz z pełnomocnictwem do podpisania ,a po opłaceniu honorarium oraz kosztów ewentualnych opłat sądowych,czy administracyjnych (jeśli prowadzenie spawy wiąże się z takimi kosztami) i przesłaniu pełnomocnictwa, przystąpimy do wykonania zlecenia. Skontaktuj się również w innych sprawach,np. założenia spółki, rejestracji oddziału w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), znalezienia partnera biznesowego w Polsce, dostawcy, organizatora sprzedaży, dystrybucji, pośredników, agentów, call center, innej formy współpracy B2B lub B2C. Jesteśmy profesjonalną kancelarią radcy prawnego z uprawnieniami państwowymi (zawód zaufania publicznego) i ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, zapewniamy działanie zgodnie z prawem polskim Zapraszamy do kontaktu mailowego. psaluga@radcaprawnyslask.pl