Kancelaria Radcy Prawnego Pomoc Prawna

...

Klauzula Informacyjna RODO

Informacje dotyczące artykułu 13 RODO
- - informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Administratorem danych osobowych zbieranych przez P.M.SAŁUGA KANCELARIA RADCOWSKA Paweł Saługa, zwanego dalej Administratorem jest:
Paweł Saługa zamieszkały w Bytomiu, adres do korespondencji: ul. Bałtycka 4/44, 41 907 Bytom,NIP 6262682452,telefon: tel. +48 506 237 238,email: psaluga@radcaprawnyslask.pl
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, w tym nie posiadające osobowości prawnej, którym ujawnia się dane osobowe w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów cywilnoprawnych w tym ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o radcach prawnych, ustawy o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi.
Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, stanowiącym podstawę przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy jest świadczenie pomocy prawnej w tym pomocy prawnej z urzędu i wykonywanie umów cywilnoprawnych na rzecz klientów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane stanowi czas od chwili powstania uprawnienia do przetwarzania danych osobowych, do czasu niezbędnego do stwierdzenia przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących mieć związek ze stosunkiem prawnym związanym z przetwarzaniem danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez ww. Administratora danych za wyraźną zgodą osoby, której dotyczą w sytuacji wystąpienia przez tę osobę o udzielenie pomocy prawnej, przekazanie dotyczących jej dokumentów, udostępnienie danych kontaktowych w postaci telefonu kontaktowego, czy też adresu email czy też zamiaru uzyskania dostępu do materiałów umieszczonych na stronie internetowej Administratora, jeżeli Administrator wymaga podania danych osobowych, a także w sytuacji zamiaru podjęcia, czy też kontynuowania współpracy danej osoby z Administratorem w ramach świadczenia przez niego usług, czy też korzystania z usług świadczonych przez Administratora. Dane te przetwarzane są w celu umożliwienia uzyskiwania przez osobę zainteresowaną informacji o udostępnionych usługach, w tym świadczonych zdalnie za pośrednictwem sieci internet, czy też umożliwienia tej osobie świadczenia usług w ramach współpracy z Administratorem, jak i korzystania z takich usług. Okres, przez który dane osobowe udostępnione przez wnioskodawcę będą przechowywane stanowi czas od chwili udostępnienia danych osobowych do przetwarzania do czasu niezbędnego do realizacji złożonego wniosku o zmianę / usunięcie dostępu do tych danych, zaprzestania świadczenia usługi, wygaśnięcia dostępu ograniczonego czasowo, czy też ustania znanej Administratorowi przyczyny, dla których przetwarzanie danych jest uzasadnione.
Dane osobowe dla których jedyną podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej mogą zostać niezwłocznie usunięte, o ile nie istnieje bądź powstanie inna podstawa do ich przetwarzania, w szczególności wyżej wskazana lub w oparciu o odpowiednie regulacje prawa cywilnego czy też prawa karnego.
W stosunku do danych osobowych osoba uprawniona ma prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przysługujące osobie, której dane dotyczą pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie ww. danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkuje możliwość wykonania usługi przez Administratora.
Osoba której dane dotyczą (w tym osoba, której dane osobowe są przetwarzane, a także osoba, której dane zostały Administratorowi przekazane w związku z realizacją ww. celów) ma prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej / jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679).
Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne. Źródłem pochodzenia danych osobowych o osobie są informacje przekazane przez tę osobę, a także informacje uzyskane w związku z realizacją celów wyżej określonych.